Skip to content

Ngày: 15/11/2016 17:00

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR).
Đánh giá cuối kỳ dự án: “Cùng nhau làm việc để thúc đẩy thực thi quyền trẻ em và thanh thiêu niên có nguy cơ”

1. Giới thiệu tổng quan
Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai (Trung tâm Tương Lai) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phát triển trẻ em và thanh thiếu niên. Sứ mệnh của Trung tâm Tương Lai là họat động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho nhóm trẻ em/thanh thiếu niên nghèo, thiệt thòi và dễ bị tổn thương bằng cách cung cấp các dịch vụ xã hội, nâng cao năng lực và vận động chính sách thông qua sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự.
Trong năm 2016, Trung tâm Tương Lai nhận được sự hỗ trợ của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) để triển khai dự án “Cùng nhau làm việc để thúc đẩy thực thi quyền trẻ em và thanh thiêu niên có nguy cơ” tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Mục tiêu của dự án: Đảm bảo việc bảo vệ và hội nhập xã hội của trẻ em và thanh niên có nguy cơ thông qua một mạng lưới các nhân tố có năng lực trong khu vực TP.HCM và TP.Cao Lãnh.
2. Mục đích của đánh giá
Mục đích chính của tư vấn kỹ thuật là tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện về các hoạt động, tiến trình, kết quả và những tác động của dự án để đưa ra một báo cáo khách quan, có chất lượng về dự án của Trung tâm Tương Lai tại TP.HCM và TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
3. Phạm vi đánh giá
TOR này phác thảo vai trò và trách nhiệm của tư vấn kỹ thuật:
1) Thực hiện đánh giá thực trạng các hoạt động của dự án bao gồm:
a) Đánh giá các hoạt động và tiến trình thực hiện mục tiêu và đầu ra của dự án.
b) Đánh giá về: tính phù hợp, hiệu quả, hiệu xuất, tác động, tính bền vững của dự án.
c) Xem xét và cung cấp các khuyến nghị về làm thế nào để mở rộng mô hình dự án ra các tỉnh thành khác trong những năm tiếp theo.
2) Báo cáo tổng hợp.
Báo cáo được soạn thảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh đưa ra thực trạng về hoạt động, tiến trình, kết quả, tác động của dự án. Báo cáo cũng cung cấp những khuyến nghị để dự án thực hiện tốt hơn tại cộng đồng cùng với khả năng nhân rộng mô hình này ra các tỉnh thành khác.
4. Kết quả mong đợi
01 Bản báo cáo đánh giá dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
5. Kế hoạch làm việc
Công việc của tư vấn kỹ thuật dự kiến là 15 ngày làm việc theo thời gian đề nghị:
− Có bản kế hoạch và công cụ đánh giá gửi tới Trung tâm Tương Lai ngày 20/11/2016
− Tiến hành đánh giá tại thực địa vào tuần đầu của tháng 12/2016
− Có bản báo cáo sơ bộ vào ngày 15/12/2016
− Bản báo cáo cuối cùng vào ngày 27/12/2016
6. Giám sát
Tư vấn kỹ thuật sẽ báo cáo tiến trình thực hiện, nộp các sản phẩm và các chứng từ thanh quyết toán cho cán bộ dự án: Trần Nguyễn Thái Thanh tại địa chỉ Email:
thaithanh@tuonglaicentre.org
7. Yêu cầu đối với tư vấn
a) Tư vấn phải bao gồm những thành viên có chuyên môn sau: công tác xã hội, phát triển cộng đồng, quyền trẻ em và các chuyên ngành xã hội có liên quan.
b) Sử dụng phương pháp đánh giá có sự tham gia.
c) Ít nhất 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu xã hội và đánh giá dự án.
d) Có kinh nghiệm và phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng - để làm việc với trẻ em/thanh thiếu niên và gia đình của các em.
e) Có kỹ năng viết báo cáo tốt và trình bày cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt
f) Có kỹ năng làm việc nhóm và trình bày.
8. Hướng dẫn ứng dụng
− Hạn cuối nộp hồ sơ đánh giá: ngày 15 tháng 11 năm 2016. Những ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi lý lịch, bản đề xuất kế hoạch đánh giá cho Chị Trần Nguyễn Thái Thanh email: thaithanh@tuonglaicentre.org. Xin vui lòng không liên lạc bằng điện thoại.
− Chúng tôi sẽ xem xét khi nhận được hồ sơ, và bắt đầu tiến hành các cuộc phỏng vấn những ứng viên phù hợp
9. Ngân sách
Mức phí đánh giá cạnh tranh