Skip to content

Ngày: 08/05/2016 08:00

CHƯƠNG TRÌNH
Tập huấn “Kỹ năng sống”


1. Mục tiêu khóa tập huấn:
Sau khi tham dự khóa học, trẻ em có khả năng:
•    Biết được những nguy cơ tìm ẩn xung quanh trẻ có thể gây hại đến bản thân.
•    Có khả năng ứng phó với nguy cơ, rủi ro

2. Nội dung chương trình:
- Kỹ năng tự bảo vệ bản thân
- Tìm hiểu các bộ phận kín trên cơ thể
- Các nguy cơ bị xâm hại tình dục
Giải lao
- Các nguy cơ bị lường gạt, bắt cóc
- Các nguy cơ rủi ro, tai nạn
- Tổng kết lớp tập huấn