Skip to content

Tin tức & sự kiện

Thông tư qui định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp với người làm Công tác xã hội tại Việt Nam

Thông tư qui định về tiêu chuẩn đạo đức nghề…

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/TT-BLĐTBXH      Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017   THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi…

Xem thêm

Dịch vụ

Tư vấn - Đào tạo

Trung tâm Tương Lai tập hợp đội ngũ giảng viên, tập huấn viên đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ…

Nghiên cứu - Đánh giá

Trung tâm Tương Lai nhận thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, khảo sát ban đầu, giám sát và lượng giá cho các dự…

Y tế - Giáo dục

Những dịch vụ y tế giáo dục do Trung tâm thực hiện gồm có: 1. Nói chuyện chuyên đề sức khỏe (sức khỏe người…

 

Lịch sự kiện